مدیریت نصب دو واحد بویلر و توربین نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج

مدیریت نصب دو واحد بویلر و توربین نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج

موضوع قرارداد عبارت است از خدمات فنی و اجرایی دو واحد بویلر های سیکل ترکیبی کهنوج شامل انبارداری، دفتر فنی، نظارت بر اجرا و پیش راه اندازی بدون بار و همکاری مستر با کارفرما در زمان راه اندازی و بهره برداری آزمایشی پروژه و به طور کلی خدمات آموزشی و پشتیبانی فنی مورد نیاز کارفرما با استفاده از خدمات پرسنل تحت امر خود و پیمانکاران تحت قرارداد با کارفرما .

توضیحات تکمیلی

کافرما

شرکت نصب نیرو(گروه مپنا)

شماره قرارداد

E/07/94

نوع قرارداد

پیمانکار C

محل اجرا

استان کرمان، شهرستان کهنوج

سال شروع قرارداد

1394

مدت اولیه قرارداد

12 ماه

تمدید قرارداد

12 ماه

پیمانکار/ پیمانکاران

شرکت مهندسی و خدمات مدیریت طرح پرمان پویش

مشاور

—–