راهبری واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه طرح های توسعه به همراه نصب و راه اندازی پورتال مدیریت پروژه، راه اندازی و مدیریت گردش نقدینگی پروژه ها

راهبری واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه طرح های توسعه به همراه نصب و راه اندازی پورتال مدیریت پروژه، راه اندازی و مدیریت گردش نقدینگی پروژه ها

انجام فعالیت های واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه های کارفرما و همکاری با بخش نرم افزاری در تدوین دستورالعمل ها و روش های سیستم طراحی شده، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در تعامل با پیمانکاران و مشاوران و بهره برداری کامل از نرم افزار های تخصصی مستقر شده طی مدت قرارداد، بر عهده نیروی انسانی متخصص معرفی شده در این پروژه می باشد.

توضیحات تکمیلی

کافرما

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

شماره قرارداد

98/3807

نوع قرارداد

راهبری واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه طرح ها

محل اجرا

استان کرمان شهرستان سیرجان

سال شروع قرارداد

1398

مدت اولیه قرارداد

24 ماه

تمدید قرارداد

24 ماه

پیمانکار/ پیمانکاران

1.شرکت مهندسی فکور صنعت
2. شرکت موننکو
3. شرکت پامیدکو
4.سایر

مشاور

1. شرکت آسه صنعت
2. شرکت روناک
3. شرکت فراتحقیق
4. سایر