خدمات مدیریت طرح (MC) توسعه ذوب مجتمع مس سرچشمه

خدمات مدیریت طرح (MC) توسعه ذوب مجتمع مس سرچشمه

توضیحات تکمیلی

کافرما

شرکت ملی صنایع مس ایران

شماره قرارداد

4363

نوع قرارداد

مدریت طرح

محل اجرا

مس سرچشمه کرمان

سال شروع قرارداد

1393

مدت اولیه قرارداد

* ماه

تمدید قرارداد

00/00/00

پیمانکار/ پیمانکاران

***

مشاور

***