ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه ها، نت،سیستم های مدیریت و بخش های عمومی شرکت ارفع سازان کرمان

ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه ها، نت،سیستم های مدیریت و بخش های عمومی شرکت ارفع سازان کرمان

ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه برای پروژه ها، نت و سیستم های مدیریت و بخش های عمومی شرکت ارفع سازان کرمان .

توضیحات تکمیلی

کافرما

شرکت ارفع سازان کرمان

شماره قرارداد

90/ک1ص/7816

نوع قرارداد

خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

محل اجرا

استان کرمان

سال شروع قرارداد

1390

مدت اولیه قرارداد

24 ماه

تمدید قرارداد

—–

پیمانکار/ پیمانکاران

—–

مشاور

—–