ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه برای طرح توسعه ذوب مس خاتون آباد

ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه برای طرح توسعه ذوب مس خاتون آباد

ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه برای پروژه ها، نت و سیستم های مدیریت و بخش های عمومی شرکت تدبیرگران صنعت تهران

توضیحات تکمیلی

کافرما

شرکت تدبیرگران صنعت تهران

شماره قرارداد

89/84

نوع قرارداد

برنامه ریزی و کنترل پروژه

محل اجرا

***

سال شروع قرارداد

1389

مدت اولیه قرارداد

48 ماه

تمدید قرارداد

—–

پیمانکار/ پیمانکاران

—–

مشاور

—–