خاتمه قرارداد انجام خدمات مشاوره و مدیریت پیمان پروژه نوسازی راکتورهارد

خاتمه قرارداد انجام خدمات مشاوره و مدیریت پیمان پروژه نوسازی راکتورهارد

قرارداد فوق به شماره 71594/1/1399 در مهرماه 1401 توسط شرکت دوده صنعتی پارس مختومه گردید.

شایان ذکر است در حال حاضر کلیه تجهیزات پروژه نصب و اقدامات مربوط به پیش راه اندازی و راه اندازی با موفقیت انجام و دوره نظارت بر بهربرداری آغاز گردیده است .