ابلاغ قرارداد ارائه خدمات مدیرطرح پروژه های توسعه مس منطقه آذربایجان

ابلاغ قرارداد ارائه خدمات مدیرطرح پروژه های توسعه مس منطقه آذربایجان

پیرو برگزاری مناقصه به شماره 3199105 با موضوع انتخاب مدیر طرح پروژه های توسعه مس منطقه آذربایجان توسط شرکت ملی صنایع مس ایران از مجموع پنج شرکت حاضر در مناقصه شرکت پرمان پویش بعنوان برنده مناقصه فعالیت های خود را آغاز نموده است .